Stopnie naukowe

W 1977r. uzyskałem I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskałem w 1980r. na podstawie rozprawy „Próba obiektywizacji zjawiska bólu w badaniach doświadczalnych na kotach”.

Stopień doktora habilitowanego uzyskam w 2008r. na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej „Pomiar transluminacji z rozpraszaniem zwrotnym (NIR-T.BSS): nowa, nieinwazyjna metoda badania zmian szerokości przestrzeni podpajęczynówkowej oraz parametrów tętnienia wewnątrzczaszkowego”.

W maju 2013r został złożony wniosek o nadania tytułu profesora zwyczajnego, którego wręczenie odbywa się w pałacu Prezydenta Rzeczypospolitej przez Prezydenta.

powaga